Οδηγός Σπουδών

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών 2023-2024

 

Το ΤΜΗΥΠ ιδρύθηκε το 1979 (Π.Δ. 779/ ΦΕΚ 230/ 03-10-1979), ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1980 και είναι ουσιαστικά το πρώτο Τμήμα που ιδρύθηκε στη χώρα με πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει στο χώρο της Επιστήμης και, Τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.  Τα μέλη του συμπεριλαμβάνονται διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες και μηχανικοί που ασχολούνται με τη διδασκαλία καθώς με την έρευνα αιχμής σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών του χώρου καθώς και με τη μελέτη των εφαρμογών του..

Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο στους ακόλουθους τομείς:

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος είναι πενταετές (10 εξάμηνα) και με την  ολοκλήρωσή του, ο απόφοιτος λαμβάνει το Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το ΠΠΣ διαμορφώνεται και προσαρμόζεται δυναμικά (τελευταία αναθεώρηση το 2014). Σταθερός στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σε όλο το εύρος της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών και Επικοινωνιών και των εφαρμογών τους, καθώς και η συνεχής βελτίωση  των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων.

Στο σχεδιασμό και την οργάνωση του ΠΠΣ λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις στην επιστήμη, οι προτάσεις και σχετικές μελέτες διεθνών επιστημονικών οργανισμών - ιδιαίτερα του Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE) και του Association for Computing Machinery (ACM) - η δομή και το περιεχόμενο αντίστοιχων προγραμμάτων σε έγκριτα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και του εσωτερικού, η εμπειρία που συσσωρεύεται από την υλοποίηση του ΠΠΣ στο ίδιο το Τμήμα. Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης στη διαμόρφωση της πιο πρόσφατης αναθεώρησης είχαν οι συστάσεις στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης..   

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το ΠΠΣ καλύπτει όλο το εύρος του Computer Science/ Informatics και Computer Engineering.  Πέραν της σφαιρικότητας και του εύρους του ΠΠΣ, δίνεται μεγάλη βαρύτητα και στη διαχρονικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,  η οποία επιτυγχάνεται με συνεχή έμφαση στα βασικά και θεμελιώδη ζητήματα των πεδίων ενδιαφέροντος. Επιπλέον, πέραν του επιστημονικού και τεχνολογικού υπόβαθρου, το ΠΠΣ έχει σχεδιαστεί ώστε να διευρύνονται  οι ορίζοντες των φοιτητών και σε θέματα ανθρωπιστικού και κοινωνικο-οικονομικού περιεχομένου. 

Περίπου τα 2/3 του ΠΠΣ (σύμφωνα και με το σύστημα μέτρησης ECTS[EG1] , αναλυτικά στη σελ.39) αφιερώνεται σε μαθήματα κορμού που αφορούν όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Το υπόλοιπο 1/3 του ΠΠΣ,  αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής καθώς και την υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, με σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση και την απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων στο χώρο που καλύπτει η ειδικότητα των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.), η οποία εκπονείται ατομικά από τους φοιτητές του Τμήματος κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους, έχει μεγάλη βαρύτητα και η επιτυχής ολοκλήρωσή της αποτελεί ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Μέσω της Δ.Ε. οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών και να εκπονήσουν μια ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με το θέμα που έχουν αναλάβει (η οποία να περιλαμβάνει υλοποίηση ή πρωτότυπο σχεδιασμό).   Η Δ.Ε. εξετάζεται και βαθμολογείται με τρόπο που περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών, ενώ στην επιτροπή εξέτασης και βαθμολόγησης συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής της Δ.Ε. και ένας ακόμα εξεταστής καθηγητής.

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής απαιτεί από τους φοιτητές την επιτυχή παρακολούθηση 53 μαθημάτων κορμού και επιλογής, που αντιστοιχούν σε συνολικό φόρτο 270 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) καθώς και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με φόρτο 30 Πιστωτικών Μονάδων ECTS.  Δηλαδή ο συνολικός φόρτος στα 5 έτη σπουδών αντιστοιχεί σε 300 ECTS.

 Η δομή του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών αναλύεται ως εξής:

    Α) Μαθήματα:

 • Τριάντα οκτώ (38) υποχρεωτικά μαθήματα με 199 Πιστωτικές Μονάδες,
 • Δεκατρία (13) μαθήματα επιλογής με 65 Πιστωτικές Μονάδες, από τα οποία ένα μπορεί να αντικατασταθεί με Πρακτική Άσκηση σε οργανισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.
 • Δύο (2) μαθήματα επιλογής Γενικής Παιδείας με 6 Πιστωτικές Μονάδες.

     Β) Διπλωματική Εργασία: 

 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο, με φορτίο ισοδύναμο με αυτό ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου (30 Πιστωτικές Μονάδες).

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) όπως αναγράφεται στους πίνακες των μαθημάτων του 1ου έτους σπουδών. Σημειώνεται ότι στο νέο ΠΠΣ, 1 Δ.Μ. αντιστοιχεί σε 1 πιστωτική μονάδα του European Credit Transfer System (ECTS). Για τη λήψη του Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων που αντιστοιχούν συνολικά σε 300 ECTS.  Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγράφεται σε μαθήματα ισοδύναμα συνολικά με 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. Το σύνολο μονάδων  ECTS των μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγράφεται από το 5ο εξάμηνο και μετά είναι κατά μέγιστο 60.  Επιπλέον, κατά τη δήλωση των μαθημάτων, μέσα στο όριο των 60 ECTS κάθε εξαμήνου από το 3ο έτος και μετά, πρέπει να εξαντλούνται:
[1] κατά πρώτη προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγουμένων  εξαμήνων στα οποία ο φοιτητής δεν έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό,

[2] κατά δεύτερη προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου φοίτησης του φοιτητή,
[3] κατά τρίτη προτεραιότητα, μαθήματα επιλογής τα οποία στο  ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχουν τοποθετηθεί σε εξάμηνο σπουδών προηγούμενο ή ίδιο με το εξάμηνο φοίτησης του φοιτητή
.

 

Σημειώνεται ότι λόγω σημαντικών αλλαγών στις ύλες και στις απαιτήσεις των μαθημάτων του νέου ΠΠΣ συγκριτικά με το παλαιότερο, οι Δ.Μ. και τα ECTS των μαθημάτων ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τις τιμές που ίσχυαν για μαθήματα του παλαιού προγράμματος με το ίδιο όνομα.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’  ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα προσφέρονται στο Χειμερινό και στο Εαρινό Εξάμηνο με βασικό χαρακτηριστικό ότι τα μαθήματα αυτά δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο έτος σπουδών.  Η διαφοροποίηση αυτή σε σχέση με τα υποχρεωτικά μαθήματα, που ανήκουν σε συγκεκριμένα έτη σπουδών, προσδίδει σημαντική ευελιξία στη διαδικασία επιλογής των εν λόγω μαθημάτων, στην κατηγορία αύτη συμπεριλαμβάνονται και μαθήματα που προσφέρονται απο άλλα Τμήματα,. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος απο τα προσφερόμενα μαθημάτα, σύμφωνα με τις προσωπικές του επιθυμίες και προτεραιότητες ακολουθώντας τους σχετικούς κανονισμούς.  Ως εκ τούτου, το ίδιο υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα είναι δυνατόν να το παρακολουθούν φοιτητές διαφορετικών ετών.Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν μαθήματα άλλων τμημάτων σε θέματα συναφή με το γνωστικό πεδίο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και τις εφαρμογές του. Η επιλογή κατάλληλων μαθημάτων και η διαμόρφωση των αντίστοιχων εξαμήνων σπουδών είναι κύριο μέλημα του φοιτητή.  Εν τούτοις, επειδή στόχος του Τμήματος είναι να δώσει ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο υπόβαθρο στους απόφοιτούς του στις βασικές κατευθύνσεις της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών, κρίθηκε σκόπιμο η επιλογή των υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν  μαθημάτων να ακολουθεί  ορισμένους απλούς και αρκετά ευέλικτους κανόνες που παρατίθενται στη συνέχεια.

Οι κανόνες που ισχύουν για τα υποχρεωτικά κατ’  επιλογήν μαθήματα είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί σε όλα τα υποχρεωτικά κατ’  επιλογήν μαθήματα που δηλώνει.
 2. Επιπλέον υποχρεωτικό κατ’  επιλογήν μάθημα ενός εξαμήνου, εφόσον σ’  αυτό ο φοιτητής λάβει προβιβάσιμο βαθμό, δεν μεταφέρεται σε άλλο εξάμηνο.
 3. Εάν ο φοιτητής δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε υποχρεωτικό κατ’  επιλογήν μάθημα, τότε μπορεί είτε να το καταργήσει ή να το αλλάξει ή να το δηλώσει και παρακολουθήσει εκ νέου.  Στη τελευταία περίπτωση μπορεί να το δηλώσει και σε άλλο εξάμηνο.

Με βάση τα παραπάνω υλοποιείται πλήρως το αναθεωρημένο ΠΠΣ, σύμφωνα με αποφάσεις της Συνέλευσης (αριθμ. συνεδρ. 8/24-6-2005, 16/3-7-2007 και 14/9-7-2008). 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Πλαίσιο

Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) εκπονείται από τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κατά τον τελευταίο χρόνο των σπουδών τους. Έχει μεγάλη σημασία καθώς η επιτυχής ολοκλήρωσή της αποτελεί ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση, για την απόκτηση του διπλώματος του Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής. Η εκπόνηση της ΔΕ διαρκεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο (από την επίσημη ανάθεση του θέματος έως την εξέτασή της). 

Μέσω της Δ.Ε. οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, σε τεχνολογίες αιχμής και σε σύγχρονα θέματα της Επιστήμης & Τεχνολογίας των Υπολογιστών. Η Δ.Ε. θα πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη, που υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογη υλοποίηση, ή/και πρωτότυπο σχεδιασμό, αναφορικά με την θεματική περιοχή, που έχει αναλάβει ο φοιτητής κάθε φορά.

Η ποιότητα των αποτελεσμάτων της Δ.Ε., χαρακτηρίζει όχι μόνο το φοιτητή που την διεκπεραίωσε, αλλά αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι της επίβλεψης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος.

Επιβλέπων, μπορεί να είναι και καθηγητής άλλου Τμήματος, του Πανεπιστημίου Πατρών, εφόσον το θέμα της Δ.Ε. και η επιστημονική εξειδίκευση του επιβλέποντα είναι συναφή με τα γνωστικά πεδία των Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Η ανάθεση κρίνεται και εγκρίνεται κατόπιν αιτήσεως του φοιτητή στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία θα συνοδεύεται και από βεβαίωση αποδοχής της επίβλεψης, από το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ.

Α)  Διαδικασία Ανάθεσης:

Η ανακοίνωση των θεμάτων των Δ.Ε., εκ μέρους όλων των μελών ΔΕΠ, γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κάθε επιβλέπων θα πρέπει ανακοινώνει τουλάχιστον οκτώ (8) θέματα διπλωματικών εργασιών, με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Κατά την διάρκεια, μπορεί να ανανεώνει τη λίστα των προτεινόμενων θεμάτων κάθε φόρα.

Η δήλωση του κάθε θέματος θα πρέπει να γίνεται με την αντίστοιχη φόρμα δήλωσης θέματος Δ.Ε.

Τα θέματα των Δ.Ε. ανακοινώνονται στους φοιτητές, μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος, αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο, πχ. ηλεκτρονική τάξη, ανακοινώσεις κα.

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώνει, με σειρά προτεραιότητας, μέχρι και πέντε (5) θέματα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, για επίβλεψη.

Στη συνέχεια υλοποιείται ο 1ος κύκλος αναθέσεων, εκ μέρους των Καθηγητών και αποδοχή της ανάθεσης εκ μέρους του κάθε φοιτητή.

Ο 2ος κύκλος πραγματοποιείται με βάση τις δηλώσεις των φοιτητών και τις αναθέσεις του 1ου κύκλου.

Αν υπάρχουν φοιτητές στους οποίους δεν έχει ανατεθεί εργασία τότε θα ακολουθεί και τρίτος κύκλος με απόφαση της Συνέλευσης.  Αν κριθεί αναγκαίο, η παραπάνω διαδικασία ανάθεσης θα επαναλαμβάνεται και στο ενδιάμεσο του ακαδημαϊκού έτους (τον Μάρτιο).

Στο τελικό στάδιο, η Συνέλευση του Τμήματος επικυρώνει την διαδικασία.

Ο καθορισμός για τις ακριβείς ημερομηνίες, όλων των παραπάνω φάσεων, προσδιορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κάθε φορά.

Παρατηρήσεις - Περιορισμοί:

Ο φοιτητής που βρίσκεται στο 5ο έτος σπουδών ή μεγαλύτερο, μπορεί να αναλάβει Δ.Ε. μόνον εφόσον, κατά τη στιγμή της ανάθεσης, χρωστάει αριθμό μαθημάτων, μικρότερο ή ίσο με δώδεκα (12), με δεδομένο ότι η ανάθεση πραγματοποιείται, μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου.

Φοιτητής που έχει διανύσει 5 έτη φοίτησης μπορεί να αναλάβει Διπλωματική Εργασία μόνον εφόσον, κατά τη στιγμή της ανάθεσης, χρωστάει αριθμό μαθημάτων ≤ 20.  

Όταν η εκπόνηση της Δ.Ε. δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς μέσα σε δύο ημερολογιακά έτη, (από την επίσημη ημερομηνία ανάθεσης του θέματος), ο επιβλέπων μπορεί να διακόψει την ανάθεση, μετά από αντίστοιχο αίτημα του, στη Συνέλευση του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή, θα ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία ανάθεσης, για το φοιτητή.

B)  Διαδικασία Αξιολόγησης και Παρουσίαση

Οι Δ.Ε. θα πρέπει να κατατίθενται εγκαίρως, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησής τους και θα βαθμολογούνται, μετά από δημόσια παρουσίαση και εξέταση, από την εξεταστική επιτροπή.

Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα και έναν ακόμα συνεξεταστή, που προέρχεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται από τον επιβλέποντα. Η Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να ορίζει και κοινή σύσταση εξεταστικής επιτροπής ανά ακαδημαϊκό έτος, για κάθε Τομέα του Τμήματος, μετά από απόφαση της.

Η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της Δ.Ε. θα πρέπει να ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, τουλάχιστον μία εβδομάδα από την δημόσια παρουσίαση και εξέταση της.

Η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της Δ.Ε. από την εξεταστική επιτροπή, με παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη της, πραγματοποιείται στη βάση ενός συνόλου κριτηρίων που θα περιλαμβάνουν:

 1. Ποιότητα της Δ.Ε. και βαθμός εκπλήρωσης των στόχων της (60%), όπως αυτοί καθορίστηκαν κατά τη δήλωση του θέματος της.
 2. Χρονικό διάστημα εκπόνησής της (15%). Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται με άριστα μόνον όταν η Δ.Ε. έχει εκπονηθεί σε διάστημα μικρότερο του 1.5 έτους (εκτός αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή αν έχει παραταθεί σε συμφωνία με τον διδάσκοντα).
 3. Ποιότητα και πληρότητα του κειμένου της εργασίας και των υπολοίπων παραδοτέων της (15%).
 4. Συνολική εικόνα της παρουσίασης (10%).

Η δομή του κειμένου της Δ.Ε., αλλά και η εξωτερική της εμφάνιση, θα είναι στη βάση υποδείγματος που παρέχει το Τμήμα.

Ο φοιτητής, μετά την επιτυχή αξιολόγηση της Δ.Ε., καταθέτει ηλεκτρονικό αντίγραφο της εργασίας στο αποθετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ http://nemertes.lis.upatras.gr του Πανεπιστημίου Πατρών, της παρουσίασης και του κώδικα που τυχόν ανέπτυξε.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να καθιερώσει ειδική ημερίδα, στο τέλος κάθε εξάμηνο, κατά την οποία θα γίνεται η δημόσια παρουσίαση και εξέταση των Δ.Ε., οι οποίες θα μπορεί να συνοδεύονται και από παρουσιάσεις με μορφή αφίσας, επιπρόσθετα από την δημόσια παρουσίαση και εξέταση.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Οι φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου, και μέσα σε προθεσμίες που ανακοινώνονται από την Κοσμητεία της Σχολής, δηλώνουν υποχρεωτικά στην Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν και εγγράφονται  στο νέο εξάμηνο.Στην περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν δηλώσει τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.

Το όριο δηλώσεων ECTS είναι 60 ECTS ανά εξάμηνο. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι υπάρχει όριο δηλώσεων μόνο για τους φοιτητές του τρέχοντος 3ου & 4ου έτους.

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (έτος εισαγωγής πριν το 2014), να συμβουλευτούν τις Μεταβατικές Διατάξεις: http://www.ceid.upatras.gr/el/undergraduate/studies/transitional.Οι φοιτητές επιλέγουν αντίστοιχα συγγράμματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eudoxus.gr  και είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν και τις δύο παραπάνω διαδικασίες, καθότι η επιλογή συγγραμμάτων δε συνεπάγεται και δήλωση μαθημάτων ή το αντίστροφο.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Οι φοιτητές δηλώνουν το διδακτικό σύγγραμμα της επιλογής τους για κάθε υποχρεωτικό ή υποχρεωτικό κατ’  επιλογήν μάθημα του προγράμματος σπουδών στη βάση δεδομένων «Εύδοξος».

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. δικαιούνται δωρεάν προμήθειας και επιλογής αριθμού διδακτικών συγγραμμάτων, ίσου με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και υποχρεωτικών κατ’  επιλογήν μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος.

Αν οι φοιτητές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος, το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που επέλεξαν και εξετάστηκαν οι φοιτητές, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη

 του διπλώματος. Επιλογή δεύτερου συγγράμματος για το ίδιο μάθημα δεν επιτρέπεται ακόμη και αν οι φοιτητές δεν επέλεξαν κανένα από τα προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα  άλλου ή άλλων υποχρεωτικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. 

Οι φοιτητές, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας ή αλλαγής των προτεινομένων συγγραμμάτων για συγκεκριμένο μάθημα, δεν μπορούν να επιλέξουν ξανά δεύτερο σύγγραμμα για το ίδιο μάθημα.

 Για μερικά από τα υποχρεωτικά κατ’  επιλογήν μαθήματα κατηγορίας Γενικής Παιδείας 1 και Γενικής Παιδείας 2 υπάρχει ανώτατος αριθμός φοιτητών που επιτρέπεται να τα παρακολουθήσουν ανά εξάμηνο.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Η παρακολούθηση του μαθήματος και η επίδοση κρίνεται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή στο εν λόγω μάθημα.  Οι υποχρεώσεις καθορίζονται από τον διδάσκοντα του μαθήματος και μπορεί να περιλαμβάνουν: παράδοση ασκήσεων, εργαστηριακές ασκήσεις, προφορικές εξετάσεις, εξετάσεις προόδου, τελικές εξετάσεις κ.ά.  Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα του μαθήματος ο οποίος αναλαμβάνει και την υποχρέωση να ετοιμάσει και τον  τρόπο εξέτασης των φοιτητών.

Κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου, στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου  Ο ακριβής χρόνος και τόπος των εξετάσεων καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Ο φοιτητής που δεν συμπληρώνει με τη δεύτερη εξεταστική περίοδο τις προϋποθέσεις επιτυχίας για κάποιο υποχρεωτικό μάθημα οφείλει να παρακολουθήσει το εν λόγω μάθημα εξ αρχής ή, εφόσον είναι υποχρεωτικό κατ΄  επιλογήν, δύναται να το αντικαταστήσει με άλλο επίσης υποχρεωτικό κατ’  επιλογήν. 

Η βαθμολογία των μαθημάτων κλιμακώνεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του κλασματικού μέρους.  Βάση επιτυχίας είναι ο βαθμός πέντε (5).

 

Λεπτομέρειες του προγράμματος: (π.χ ενότητες ή μαθήματα) και οι ατομικοί βαθμοί/διδακτικές μονάδες/πιστωτικές μονάδες που ελήφθησαν:

 

Τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής/ήτρια έχει εξεταστεί και έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό και/ή έχει τύχει αναγνώρισης και/ή απαλλαγής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Ο κωδικός κάθε μαθήματος είναι μοναδικός. Η κατηγορία μαθήματος δηλώνεται με ένα η περισσότερα από παρακάτω σύμβολα: Υ (Υποχρεωτικό), ΥΕ (Υποχρεωτικό Επιλογής), ΓΠ (Γενικής Παιδείας), ΔΕ (Διπλωματική Εργασία), ΠΑ (Πρακτική Άσκηση). Το Εξάμηνο δηλώνεται με ένα αριθμό που δείχνει το εξάμηνο στο οποίο ανήκει το μάθημα. Οι Πιστωτικές Μονάδες είναι οι μονάδες ECTS που αντιστοιχούν στο μάθημα. Η Εξεταστική περίοδος αναφέρεται στην περίοδο που εξετάστηκε επιτυχώς στο μάθημα.

 1. Οι προβιβάσιμοι βαθμοί αντιστοιχούν στην κλίμακα 5 έως 10 και δίνονται με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας.
 2. Η κατάταξη ECTS για τα Υποχρεωτικά μαθήματα βασίζεται σε ένα δείγμα τουλάχιστον 200 φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Για τα υπόλοιπα μαθήματα βασίζεται σε δείγμα τουλάχιστον 100 φοιτητών/τριών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Αν δεν επαρκεί το τρέχον πλήθος φοιτητών χρησιμοποιούνται συγκριτικά στατιστικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στις επιδόσεις φοιτητών/τριών ως και πέντε (5) προηγούμενων ετών. Αν δεν υπάρχουν επαρκή συγκριτικά στοιχεία η θέση αυτή μένει κενή (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 4).
 3. Η διπλωματική εργασία και η πρακτική άσκηση θεωρούνται ατομικές εργασίες και δεν αντιστοιχίζονται στην κλίμακα των ECTS με βάση τα προηγούμενα. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν αντιστοιχίζονται και τα μαθήματα που έχουν αναγνωριστεί, εκτός αν υπάρχει αντιστοίχιση από το ίδρυμα προέλευσης.
 4. Ο βαθμός διπλώματος υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος (ΣΜΟ) των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας. Οι συντελεστές βάρους στον ΣΜΟ σχετίζονται με τις διδακτικές μονάδες (ΔΜ) κάθε μαθήματος. Οι ΔΜ κάθε μαθήματος εκτός της Διπλωματικής Εργασίας υπολογίζονται βάσει των ECTS του και σύμφωνα με τη σχέση «ΔΜ κάθε μαθήματος ορίζονται ως η τιμή των  ECTS του μαθήματος  μείον 1». (Σημ. η σχέση δεν είναι συμμετρική δηλαδή ο αριθμός των ECTS ενός μαθήματος δεν μπορεί να υπολογιστεί από τις ΔΜ του.) Οι συντελεστές βάρους υπολογίζονται ως εξής:

Διδακτικές Μονάδες

≥5

3 ή 4

1 ή 2

Διπλωματική Εργασία

Βάρος

2

1,5

1

10

 1. Η κατάταξη ECTS για το Δίπλωμα βασίζεται στο δείγμα των διπλωματούχων των πέντε (5) τελευταίων ετών, το οποίο υπερβαίνει τους 600 διπλωματούχους.

Πίνακας Μαθημάτων

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

Κατόπιν απόφασης συνεδρίασης Συνέλευσης 151/9-4-2019 (με βάση την υπ’ αριθ. 104/1.12.2016 απόφαση Συγκλήτου), είναι δυνατή η επανεξέταση  των φοιτητών που βρίσκονται εντός της κανονικής διάρκειας σπουδών των πέντε (5) ετών, σε τρία (3) μάθημα κατ’ ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή κατά μέγιστο σε δέκα πέντε (15) μαθήματα κατά την κανονική τους φοίτηση, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της βελτίωσης του βαθμού (αναβαθμολόγηση) ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία:

 • Ο/Η φοιτητής/ητρια υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος αναφέροντας το μάθημα στο οποίο επιθυμεί να βελτιώσει τον (προακτέο) βαθμό του.
 • Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου και αφορά τρία (3) μάθημα του χειμερινού  και/ή εαρινού εξαμήνου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους και μόνον.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω, ο/η φοιτητής/τρια θα γραφτεί στις επαναληπτικές εξετάσεις του μαθήματος για το οποίο έχει αιτηθεί την αναβαθμολόγηση και το όνομά του/της θα εμφανίζεται στο αντίστοιχο βαθμολόγιο στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου. Μετά την αναβαθμολόγηση, στον τελικό βαθμό καθώς και στο μέσο όρο του/της φοιτητή/τριας θα υπολογίζεται ο καλύτερος από τους δύο (2) βαθμούς.

 

ΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 

 • Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού Διπλώματος, ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος[1]. Το άθροισμα των επιμέρους γινομένων όλων των μαθημάτων όλων των ετών (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας), διαιρείται με το αντίστοιχο άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας.  Ο μέσος όρος που προκύπτει αποτελεί τον βαθμό διπλώματος.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών κατ’  επιλογήν μαθημάτων τότε μπορεί να δηλώσει ποια από τα επιπλέον μαθήματα δεν επιθυμεί να ληφθούν υπόψη στον καθορισμό του βαθμού διπλώματος.
 • Η σειρά επιτυχίας αποφοίτησης καταρτίζεται κάθε Σεπτέμβριο μετά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο και περιλαμβάνει τους φοιτητές που απόκτησαν το δίπλωμά τους είτε τον Ιούνιο είτε τον Σεπτέμβριο και ήταν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος φοιτητές του 5ου έτους σπουδών.  Η σειρά επιτυχίας αποφοίτησης χρησιμοποιείται για την απονομή υποτροφιών, τιμητικών διακρίσεων κ.λ.π.
 • Η επίδοση των φοιτητών, ανάλογα με το τελικό βαθμό που επιτυγχάνουν, χαρακτηρίζεται στο δίπλωμά τους σαν:

Χαρακτηρισμός επίδοσης

Καλώς                  5 ≤ Βαθμός Διπλώματος < 6,5
Λίαν Καλώς      6,5 ≤  Βαθμός Διπλώματος < 8,5 
Άριστα                        Βαθμός Διπλώματος ≥ 8,5

 

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.